اقتصادی

آوریل 20, 2024

فلومتر TFA شرکت Spirax Sarco

این فلومتر های نوآورانه برای پاسخگویی به چالش های نظارت اقتصادی بر جریان بخار در خط تولیدهای کوچک طراحی شده است، بنابراین می توانید به طور دقیق مصرف انرژی را برای کمک به کاهش مصرف و بهبود عملکرد در هر منطقه از کارخانه خود ارزیابی کنید. فلومتر TFA فقط برای استفاده در بخار اشباع طراحی شده است و براساس اصل هدف، با اندازه گیری نیروی تولید شده بر روی هدف توسط جریان سیال، کار می کند. این نیرو سپس به دبی جرمی جبران شده با چگالی یا توان تبدیل می شود و از طریق یک حلقه منفرد با توان 4-20 […]